Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné podmienky pre ubytovanie vo vlastných a vymenených ubytovacích zariadeniach na Slovensku alebo v zahraničí uvádzame v týchto Všeobecných podmienkach pre krátkodobý prenájom vo vlastných ubytovacích zariadeníiach spoločnosti Tradičné družstvo a pre pobyty zabezpečené (vymenené) od partnerskej spoločnosti 7across, určené pre členov družstva Tradičné družstvo, ktoré Tradičné družstvo spravuje pod divíziou HOLIDAY TD. Pri účasti na pobytoch HOLIDAY TD sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 170/2018 Z.z., keďže tieto pobyty spadajú pod §1 bod 2) b. a násl. a z uvedeného dôvodu sa na ne vzťahuje Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné podmienky pre krátkodobý prenájom vo vlastných ubytovacích zariadeniach TD a pre pobyty zabezpečené (vymenené) od partnerskej spoločnosti 7across

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na činnosť prenájmu ubytovania vo vlastných a vymenených apartmánoch spoločnosti Tradičné družstvo so sídlom J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovensko (ďalej ako TD), ktoré zabezpečuje divízia HOLIDAY TD, a na túto činnosť sa nevzťahujú ustanovenia zákona o činnosti cestovnej kancelárie ani cestovnej agentúry. Táto špecifická činnosť spoločnosti TD sa riadi osobitnými zákonmi ( Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľov, Obchodný zákonník), ktoré sú ďalej upresnené nasledovne:

II. ÚČASTNÍCI POBYTU

HOLIDAY TD poskytuje objednané a riadne zaplatené služby všetkým členom v danom prípade účastníkom pobytu (ďalej ako „člen, účastník pobytu, klient, objednávateľ“). Osoby mladšie ako 15 rokov môžu byť ubytované v našich zariadeniach len v sprievode zodpovednej osoby staršej než 18 rokov. Účastníci ubytovania vo veku 15-18 rokov sa ubytovania môžu zúčastniť len s výslovným súhlasom ich zákonného zástupcu, ak sa tento zástupca sám neubytuje.

Zmluvný vzťah medzi klientom/ objednávateľom ubytovania a TD, (ďalej len HOLIDAY TD) , ktorá zabezpečuje v rámci našej spoločnosti prenájom ubytovacích priestorov, nastane po objednaní ubytovania a podpísaní Zmluvy o prenájme ubytovania pri objednávke. Podpis môže byť aj elektronický cez SMS kód.

III. VZNIK ZMLUVNÝCH VZŤAHOV

1, Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a, Divízia TD je Tradičné družstvo so sídlom J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovensko (ďalej iba HOLIDAY TD), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastného ubytovacieho zariadenia, resp. zariadenia, ktoré spravuje na základe predchádzajúceho zmluvného vzťahu.
b, Objednávateľ/klient resp. účastník, je člen družstva a jeho partneri. Preto ide iba o obmedzený trh účastníkov.
2, Zmluvný vzťah medzi HOLIDAY TD a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o prenájme ubytovania, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o prenájme ubytovania a potvrdením zo strany HOLIDAY TD. Objednávky sa uskutočňujú elektronicky cez webstránku.
3, Právo účasti na pobyte účastníka vzniká zaplatením ceny pobytu. Povinnosť záväznej rezervácie – zaknihovania ubytovania v prospech účastníka zo strany HOLIDAY TD vzniká okamihom riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o prenájme ubytovania, vyhlásením, že je účastník plne oboznámený s týmito Všeobecnými podmienkami a vyhlásením, že s nimi súhlasí a zaplatením min 50 % zálohy z ceny pobytu. Zálohu alebo celú cenu za poskytovaný prenájom, môže účastník zložiť prostredníctvom webstránky: www.lastminute4you.eu kde si ubytovanie objedná aj zaplatí cez platobnú bránu dodávanú poskytovateľom platobných služieb.
a, Doplatok k zloženej zálohe za poskytovanú službu je účastník povinný zložiť vždy najneskôr do 7 dní pred odchodom alebo odletom na účet HOLIDAY TD. Za deň zaplatenia ubytovania sa považuje deň, kedy bola cena dohodnutej služby pripísaná na účet HOLIDAY TD. Bez úplného zaplatenia účastník nedostane potrebné odbavovacie listiny a pokyny, ktoré sú nevyhnutné pre prenájom ubytovania, a HOLIDAY TD je oprávnená objednaný prenájom ubytovania zrušiť.
b, Pre prípad rezervácie v lehote kratšej ako 30 dní pred plánovaným odchodom, resp. odletom je celková cena pobytu splatná zároveň s uzavretím zmluvy o prenájme ubytovania. Na cestu je nutné vziať si so sebou všetky doklady o zaplatení a na požiadanie ich predložiť ku kontrole.
c, V prípade, že účastníkom odsúhlasený návrh predloženej zmluvy je doručený emailom do HOLIDAY TD až po vyznačenej lehote, prípadne ak je zmluva o prenájme ubytovania v ubytovacích zariadeniach vyplnená zo strany účastníka neúplne alebo v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami, je HOLIDAY TD oprávnená prenajať ubytovanie ďalšiemu záujemcovi.
d, Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom prijatia zmluvy o ubytovaní zo strany HOLIDAY TD, podpísania zmluvy klientom a následného potvrdenia zo strany HOLIDAY TD. Bez písomného potvrdenia zmluvy sa nepovažuje objednávka ubytovania za potvrdenú.
e, Zmluva o prenájme ubytovania platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb na zmluve ručí objednávateľ ako za svoje vlastné. Má sa za to, že objednávateľ je i zmluvným platcom, ak nie je plnené či dohodnuté inak.

IV. DOHODNUTÉ SLUŽBY

a, Pre rozsah zmluvne zjednaných služieb je záväzná skutočnosť, že ide o pobyt bez spojených služieb cestovného ruchu. V prípade, že vznikol rozpor medzi cenou uvedenou na zmluve o prenájme ubytovania s webovou ponukou, platia podmienky uvedené v zmluve. Tieto musia byť klientovi dostupné vopred pred zakúpením ubytovania. Dohodnuté ceny musia byť vopred uhradené účastníkom pred ich poskytnutím. Všetky ostatné služby si účastník pobytu nakupuje priamo od poskytovateľa služieb na mieste pobytu.

 

b, Dĺžka pobytu je určená termínmi uvedenými na zmluve o ubytovaní, odchod a príchod budú potvrdené v cestovných pokynoch, najneskôr 5 dní pred odchodom.
c, Účastníci sú povinní dostaviť sa na miesto a čas nástupu ubytovania, ak sa nedostavia, pobyt bude zrušený, v zmysle bodu IX.

V. CENOVÉ PODMIENKY

1, Ceny za ubytovanie v zariadeniach HOLIDAY TD sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi HOLIDAY TD a objednávateľom. Orientačné ceny za ubytovanie a ďalších služieb poskytovaných HOLIDAY TD sú uvedené na webstránkach www.lastminute4you.eu . Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o ubytovaní.
b, Katalógové ceny HOLIDAY TD sú kalkulované kurzom zahraničných mien, ktorý je platný v čase, kedy je ponuka daná na trh. 2, HOLIDAY TD je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu ubytovania v prípade, ak dôjde k zmene kurzu EURA voči iným menám použitých na určenie ceny pobytu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začiatkom ubytovania.

3, Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21.dňa pred začiatkom termínu ubytovania, je HOLIDAY TD oprávnená cenu ubytovania uvedenú v zmluve o prenájme ubytovania jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa odst.2) písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene pobytu.

VI. PRÁVA A POVINNOSTÍ OBJEDNÁVATEĽA

1, K základným právam objednávateľa patrí najmä:
a, právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
b, právo vyžadovať od HOLIDAY TD informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
c, právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách
d, právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom pobytu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľ dôležité a ktoré sú známe HOLIDAY TD, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o ubytovaní, alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný
e, právo písomne oznámiť HOLIDAY TD pred začiatkom ubytovania, že sa ubytuje sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 45 dní pred začiatkom ubytovania, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky o ubytovaní.
2, K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a, poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o ubytovaní a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky HOLIDAY TD
b, zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje
c, nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
d, zaplatiť cenu ubytovania a služieb k tomu príslušných, t.j. poplatok za upratovanie ubytovacieho priestoru a zálohu na inventár v ubytovacom zariadení v súlade s článkom III. Týchto Všeobecných podmienok
e, bez zbytočného odkladu oznamovať HOLIDAY TD svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb
f, prevziať od HOLIDAY TD doklady potrebné pre čerpanie služieb
g, mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník ubytovania, riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu HOLIDAY TD a dodržiavať stanovený program, dbať na poriadok a inventár ubytovacieho priestoru, (izby alebo apartmánu ) a odovzdať ich pri odchode osobe, ktorá to má kompetencie v nepoškodenom stave, prípadne zaplatiť chýbajúce zariadenie, alebo predmety, ktoré sú poškodené, znehodnotené alebo chýbajú pri odovzdávaní ubytovacieho priestoru

VII. POVINNOSTI A PRÁVA HOLIDAY TD

1, HOLIDAY TD je povinná pred uzatvorením zmluvy o ubytovaní presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu
2, HOLIDAY TD nie je povinná poskytnúť účastníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb

VIII. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

a, Pred zahájením pobytu
1, Ak nastanú nezavinené okolnosti, ktoré HOLIDAY TD bránia poskytnúť služby podľa vopred stanovených čí zjednaných podmienok, je oprávnená vykonať zodpovedajúce zmeny (napr. náhradu ubytovania a pod.), prípadne ubytovanie zrušiť. Také zmeny HOLIDAY TD alebo predajca oznámi účastníkovi bez zbytočného odkladu. Ak účastník neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu alebo v lehote, ktorá mu bude oznámená pri zmene dohodnutých cien služieb, bude sa mať za to, že so zmenami súhlasí. Všetky informácie v katalógu, či webstránky sú čerpané z dostupných materiálov v čase jeho vydania. V prípade že príde k zmene, ktorá nesúvisí priamo so službami uvedenými v zmluve o ubytovaní (napr. spoplatnenie lehátok a slnečníkov pri bazéne, posun času služby all inclusive a pod.), nemá klient nárok na kompenzáciu ani odškodnenie, keďže to si nárokuje priamo u poskytovateľa služieb, s ktorým sa na službách dohodol a ktoré mu zaplatil.
2, Účastník má právo na odstúpenie zmluvy a na vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia, a to bez akýchkoľvek stornovacích poplatkov:
- pri zrušení služieb ubytovania zo strany HOLIDAY TD, ktoré boli zrušené v rozpore s týmito podmeinkami, resp. nebola mu poskytnutá náhrada (voucher či náhradné pobyt, či izba) ak nastali podmienky na zrušenie pobytu zo strany HOLIDAY TD . Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho alebo stravovacieho objektu, za predpokladu, že je ubytovanie alebo stravovanie poskytnuté v rovnakej alebo vyššej kvalite a HOLIDAY TD nemohla vopred túto skutočnosť ovplyvniť.
- pri zvýšení ceny ubytovania o viac ako 10 % pôvodne stanovenej ceny, HOLIDAY TD má právo pri dodržaní podmienok zákona jednostranným úkonom zvýšiť cenu ubytovania, nie však neskôr než 20 dní pred zahájením ubytovania. Túto

skutočnosť oznámi účastníkom najneskôr 21 dní pred zahájením pobytu. Ak účastník neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu alebo v lehote, ktorá mu bude oznámená pri oznámení zmeny zjednaných cien služieb, bude sa mať za to, že so zmenami súhlasí.
b) Zmeny nástupu na pobyt. Ak dôjde vplyvom poveternostných alebo technických podmienok alebo v dôsledku mimoriadnych okolností k zmene, ktorú nemôže HOLIDAY TD ovplyvniť (k týmto zmenám môže dôjsť i bezprostredne pred nástupom), HOLIDAY TD nezodpovedá za prípadné zmeny trasy, dopravnej spoločnosti, typu lietadla či autobusu a medzipristátia, keďže tieto služby neposkytuje. V týchto prípadoch HOLIDAY TD nenahradzuje služby, ktoré v dôsledku týchto zmien nemohli byť čerpané a nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by týmto mohli účastníkovi vzniknúť. Za tieto náležitosti plne zodpovedá letecká resp. autobusová alebo iná spoločnosť, ktorá dopravu zabezpečuje. HOLIDAY TD priamo nezabezpečuje dopravu, zabezpečuje sprostredkovanie pri objednávaní dopravy na žiadosť klienta/objednávateľa.

II. Upraviť cenu pobytu a služieb v závislosti na uskutočnených zmenách programu a služieb, ak je ich dôsledkom zníženie rozsahu a kvality zjednaných služieb. Nároky budú riešené individuálne. Ak dôjde k okolnostiam, ktorých vznik, priebeh a následok nezávisí do činnosti a postupu HOLIDAY TD, alebo k okolnostiam, ktoré ovplyvní účastník tým, že celkom alebo sčasti nevyužije objednané a HOLIDAY TD zaplatené služby (napr. ubytovacie, stravovacie, dopravné služby, výlety a pod.), nevzniká účastníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny, ak nie je dohodnuté inak.

IX. ZRUŠENIE POBYTU ÚČASTNÍKOM A ZMENY V REZEVÁCII

a) Účastník je oprávnený zrušiť svoju zmluvu kedykoľvek pred odchodom do ubytovacieho zariadenia. Zrušenie ubytovania musí byť vykonané písomne a spôsobom nepochybným. Pre určenie dátumu zrušenia ubytovania je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o zrušení ubytovania HOLIDAY TD. Za písomné doručenie oznámenia sa považuje aj oznámenie zaslané prostredníctvom emailovej správy na pv@td-coop.eu

b) Stornovacie poplatky sa účtujú za každého jedného prihláseného účastníka z celkovej ceny ubytovania v nasledujúcej výške: Doba pred stanoveným príchodom do ubytovacieho zariadenia, stornopoplatok na osobu, v ktorej sme obdržali zrušenie

- 45 a viac dní - 10% z ceny objednaných služieb ( min. 50 EUR) - 45 – 30 dní - 30% z ceny objednaných služieb ( min. 100 EUR ) - 29 – 15 dní - 50% z ceny objednaných služieb
- 14 – 8 dní - 80% z ceny objednaných služieb

- 7 dni a menej - 100% z ceny objednaných služieb

- za všetky typy zľavnených pobytov a ubytovaní sa uplatňuje pri stornách vždy 100% storno poplatok.
Stornovacie poplatky sa vzťahujú i na zmenu termínu zo strany klienta.
c) Ak dôjde k stornu z mimoriadne závažných dôvodov (úmrtie, ochorenie) náhradu stornovacich poplatkov je možné si uplatniť do výšky 80 % účtovaných nákladov v zmysle poistenia, ak si klient/objednávateľ objednal poistenie, ktoré obsahuje aj poistenie proti storno pobytu (pozri poistenie). Toto sa netýka základného stornovacieho poplatku pri storne viac než 45 dní pred odchodom pobytu, ktorý nie je poistený.
d) Ak sa účastník nedostaví či zmešká odchod/príchod do ubytovacieho zariadenia, prípadne musí byť pred započatím cesty či v jeho priebehu vylúčený z účasti na ubytovaní, nevzniká účastníkovi nárok na vrátenie už zaplatenej ceny ubytovania.
e) Zmena rezervácie – zaknihovanie zo strany účastníka bude vykonaná v prípade, že túto zmenu bude možné realizovať, a to za paušálny poplatok 30,- EUR za 1 zmenu/osoba. Ide o zmenu termínu, mena, miesta odchodu a príchodu, zmenu služieb a dopravy. Zmeny vykonané v čase kratšom než 45 dní pred odchodom je možné zo strany HOLIDAY TD považovať za zrušenie pôvodnej zmluvy a za novú objednávku.

X. ZRUŠENIE POBYTU ZO STRANY HOLIDAY TD

a) HOLIDAY TD je oprávnená zrušiť pobyt v prípadoch, kedy došlo k technickým problémom ponúkaného apartmánu brániacim nastúpiť na pobyt a nie je možné zabezpečiť jeho náhradu.
b) Ak je uskutočnenie ubytovania konkrétne sťažené z dôvodu nepredvídateľných mimoriadnych okolností ako vojna, zemetrasenie, povstanie, pandémia, núdzový stav, zákaz vychádzania, alebo ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie a život hostí, je HOLIDAY TD oprávnená pobyt zrušiť.

c) V uvedených prípadoch bod a) tohto článku zmluvy, ponúkne HOLIDAY TD účastníkom iný termín, alebo inú destináciu, alebo účastník dostane plnú cenu za zjednané služby späť okamžite a bez zbytočného odkladu. Pre tento ohľad nevzniká účastníkom žiadny nárok na žiadne ďalšie náhrady ako aj pri prípadoch zrušenia pobytu podľa písm b) tohto článku, kde si vie účastník nahradiť škodu prostredníctvam cestovného poistenia.

XI. REKLAMÁCIE

V prípade, že ubytovanie alebo iné plnenia neprebiehajú podľa zmluvných podmienok, je účastník oprávnený vykonať reklamáciu. Účastník je povinný svoje požiadavky oznámiť neodkladne tak, aby mohla byť včas zjednaná náprava na danom mieste. Reklamáciu účastník uplatňuje v HOLIDAY TD cez email pv@td-coop.eu , alebo cez odporúčaný kontakt kanceláriou HOLIDAY TD v mieste konania pobytu, vykoná písomnú reklamáciu a aktívne pristupuje k jej vyriešeniu. V prípade, že reklamácia nebude podaná písomne a bez zbytočného omeškania, vystavuje sa účastník riziku, že sa zmenší, obmedzí alebo zanikne nárok na uznanie reklamácie a úhradu všetkých neskoršie vzniknutých škôd, ktoré by pri včasnom oznámení či aktívnom prístupe klienta pri riešení reklamácie nevznikli. Poskytovateľ ubytovania alebo zmluvná poisťovňa je oprávnená pri vybavovaní reklamácie v mieste konania pobytu riešiť reklamáciu. Ďalšie nároky na reklamáciu je nutné uplatniť v zmysle podmienok stanovených v prípadnom cestovnom poistení. HOLIDAY TD dokáže odporúčiť fin.poradcu na uzatvorenie cestovného poistenia.

XII. RUČENIE A CHYBY

HOLIDAY TD ručí za správnosť popisu a vykonania služieb, nie však za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a tieto nemôže ovplyvniť. Nároky účastníkov zanikajú, ak nie sú uplatnené z dôvodu zodpovednosti za chyby, do 30 dní od poskytnutia služby.

page3image49981760 page3image49981952

XIII. CESTOVNÉ DOKLADY A OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ

 

Každý účastník je osobne zodpovedný za dodržanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších bezpečnostných predpisov, ako i zákona a zvyklostí krajiny a miest do ktorých cestuje. Dbá i na to, aby platnosť pasu po skončení ubytovania bola minimálne 6 mesiacov. Cudzí štátni príslušníci si obvykle zabezpečujú vízum samostatne a HOLIDAY TD nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi účastníka. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním vyššie uvedených predpisov nesie účastník na svoju ťarchu.

XIV. CESTOVNÉ POISTENIE

1, Komplexné cestovné poistenie nie je v cene ubytovania, ale je možné si ho objednať cez TD web https://www.td-coop.eu/financie a potom kliknutím na odkaz fin.služby alebo samostatne priamo u poisťovne.
2, Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom pobytu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi pobytu a HOLIDAY TD neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

XV. PLATNOSŤ

1. Tieto Všeobecné podmienky platia pre účastníkov domácich aj zahraničných ubytovacích kapacitách HOLIDAY TD z ponuky z katalógov a webovej stránky. Vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 01.08.2022
2. Všetky informácie a pokyny, ktoré tvoria záväzný obsah týchto Všeobecných podmienok sú zodpovedajúce všetkým skutočnostiam známym a dostupným v čase tlače a HOLIDAY TD si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien.

3. Súčasťou týchto podmienok je aj Zmluva o prenájme ubytovania

4. Tieto Všeobecné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou cestovnej zmluvy so účastníkom a sú voľne k dispozícii na webovej stránke www.lastminute4you.eu.

 

 

Súvisiace dokumenty: 

Zmluva o prenájme ubytovania

Reklamačný poriadok

Výmena a vrátenie tovaru

Ochrana osobných údajov

page4image49952064
page4image49952448

Vyber si svoju destináciu